سامانه‌ی پرداخت الکترونیکی بهای سوخت بانک ملت که در جایگاه‌های عرضه‌ی سوخت سراسر کشور راه‌اندازی شده و به بهره‌برداری رسیده‌است فارغ از نوع طرح بانکی یا کیف‌پول از ساختار شبکه‌ای محلی در هر جایگاه برخوردار است؛ اطلاعات هر سوخت‌گیری از طریق سامانه هوشمند کارت سوخت به سرورمالی بانک ملت (مستقر در هر جایگاه) می‌رسد و بر اساس نوع انتخاب وضعیت پرداخت بهای سوخت فرآیند لازم برای آن انجام می‌پذیرد.

سامانه پرداخت الکترونیکی بانک ملت (بانکی و کیف)